Adresa
EMTEST spol. s r.o.

Hrabinská 1951/50c
737 01 Český Těšín

GPS: 49.7450N 18.6283E

E-mail:
emtest@emtest.eu

Tel . : +420 558 731 080
GSM: +420 608 368 378

Kontrola provozovaného systému vytápění a kombinovaného systému vytápění a větrání

Informace ke kontrole systému vytápění (vč.kotlů)

Jedná se o povinnost ukotvenou v Zákoně o hospodaření s energií 406/2000, §6a a prováděcí vyhlášky 38/2022 Sb.:

„Vlastník budovy, společenství vlastníků jednotek nebo v případě, že společenství vlastníků jednotek nevzniklo, správce jsou u provozovaného systému vytápění budovy nebo kombinovaného systému vytápění a větrání budovy se jmenovitým výkonem nad 70 kW povinni zajistit pravidelnou kontrolu přístupných částí tohoto systému, jejímž výsledkem je písemná zpráva o kontrole systému vytápění a kombinovaného systému vytápění a větrání”

Dle znění tohoto zákona a vyhlášky platí tato povinnost i pro domy, které nemají vlastní kotelnu a jsou připojeny k dodavateli tepla (CZT) přes výměníkovou stanici nebo i jen dvěma trubkami.

Pro které domy neplatí povinnost zajistit kontrolu systému vytápění:

- domy s výkonem kotle <=70kW

- domy, kde je každý byt vytápěn individuálně svým kotlem i když je jejich součtový výkon >70kW

Další informace ohledně stanovení hodnoty jmenovitého výkonu (limit 70kW):

- pokud je v domě více kotlů je určující součet výkonů všech kotlů sloužících k vytápění i těch, které současně ohřívají teplou vodu. Jejich výkon se dopočte v plné výši.

- do součtu výkonů kotlů se nepočítá hodnota výkonu zařízení sloužící jen pro ohřev vody (zásobníky s ohřevem, bojlery)

- pokud chybí štítek na kotli je nutno zjisti výkon kotle od výrobce

 

Pro domy bez kotelny či kotle je opět limitem 70kW, kdy 70kW je:

- hodnota nasmlouvaného výkonu pro tento dům s dodavatelem tepla CZT

- anebo pokud hodnota nasmlouvaného výkonu tento neobsahuje je to hodnota tepelné ztráty domu (tepelné ztráty prostupem včetně tepelné ztráty větrání domu), kterou najdete např. v technické zprávě dokumentace vytápění.

Cíl kontrol

Cílem kontrol kotlů a rozvodů tepelné energie je ověřit zda účinnosti provozovaných zařízení jsou v souladu s požadavky dané technickými a legislativními předpisy. Součástí kontroly jsou dále doporučení pro udržení anebo zlepšení aktuálního stavu účinnosti zařízení.

Požadavek účinností, rozsah, četnost a způsob provádění kontroly, vzor a obsah zprávy o kontrolách provozovaných kotlů a rozvodů tepelné energie stanoví: vyhláška č. 38/2022 Sb., o kontrole provozovaného systému vytápění a kombinovaného systému vytápění a větrání (účinnost od 1.3.2022)

Výsledkem kontroly je písemná zpráva o kontrole provozovaného systému vytápění a kombinovaného systému vytápění a větrání.

Lhůty pro plnění povinností dle vyhl. č. 38/2022 Sb.?

Systém vytápění nebo kombinovaný systém vytápění a větrání NOVĚ UVEDEDENÝ DO PROVOZU -  do 3 let po uvedení do provozu

Pokud se nejedná o kotel a rozvody tepelné energie – do 1.3.2023

Pokud byla provedena kontrola kotle a rozvodů tepelné energie dle vyhl. č. 194/2013 před 1.3.2017 – do 1.3.2024

Pokud byla provedena kontrola kotle a rozvodů tepelné energie dle vyhl. č. 194/2013 po 1.3.2017 – do 5 let od posledního dne kalendářního roku, ve kterém byla kontrola provedena

Jsme autorizovaná firma s orávněním provádět kontroly kotlů s oprávněnou osobou na seznamu Energetických specialistů, který je veden Ministerstvem průmyslu a obchodu (ev.č. 170)

Kontaktujte nás na náš e-mail:  emtest@emtest.eu, tel.: +420 558 712 129, +420 608 368 378