Adresa
EMTEST spol. s r.o.

Hrabinská 1951/50c
737 01 Český Těšín

GPS: 49.7450N 18.6283E

E-mail:
emtest@emtest.eu

Tel . : +420 558 731 080
GSM: +420 608 368 378

Dotace “Nová Zelená Úsporám”

 

Program Nová zelená úsporám je  spuštěn (příjem žádosti od 22.10.2015, ukončení přijímání žádostí k 31.12.2021).

Novinky v  programu Nová zelená úsporám (3.výzva), platné od 15.10.2018   viz. ZDE.

Oblastí podpory programu Nová Zelená Úsporám:

Oblasti podpory

A. Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů

 • dotace na zateplení obálky budovy – výměnou oken a dveří, zateplením obvodových stěn, střechy, stropu, podlahy
 • podporována jsou dílčí i komplexní opatření

Oblast podpory A se dělí na čtyři podoblasti podpory: A.0, A.1, A.2 a A.3.

Podoblasti podpory a jejich základní požadavky na technické parametry realizovaných opatření:

Podoblast A.0
Podoblast A.1
 • snížení měrné roční potřeby tepla na vytápění EA oproti stavu před realizací opatření alespoň  o 40 %
 • splnění hodnoty měrné roční potřeby tepla na vytápění Enejvýše 90 kWh.m-2.rok-1nebo dosažení hodnoty průměrného součinitele prostupu tepla obálkou budovy Uem,R maximálně ve   výši 0,95 násobku průměrného součinitele prostupu tepla referenční budovy
 • splnění požadavku na součinitel prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2 u podporovaných  konstrukcí obálky budovy
Podoblast A.2
 • snížení měrné roční potřeby tepla na vytápění EA oproti stavu před realizací opatření alespoň  o 50 %
 • splnění hodnoty měrné roční potřeby tepla na vytápění Enejvýše 55 kWh.m-2.rok-1 nebo   dosažení hodnoty průměrného součinitele prostupu tepla obálkou budovy Uem,R maximálně ve  výši 0,85 násobku průměrného součinitele prostupu tepla referenční budovy
 • splnění požadavku na součinitel prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2 u podporovaných konstrukcí obálky budovy
Podoblast A.3
 • snížení měrné roční potřeby tepla na vytápění EA oproti stavu před realizací opatření alespoň o 60 %
 • splnění hodnoty měrné roční potřeby tepla na vytápění Enejvýše 35 kWh.m-2.rok-1 nebo  dosažení hodnoty průměrného součinitele prostupu tepla obálkou budovy Uem,R maximálně ve   výši 0,75 násobku průměrného součinitele prostupu tepla referenční budovy
 • splnění požadavku na součinitel prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2 u podporovaných konstrukcí obálky budovy
 • povinná instalace systému nuceného větrání se zpětným získáváním tepla
Podoblast A.4 – Podpora na zpracování odborného posudku a zajištění odborného technického dozoru
 • lze žádat pouze současně s podáním žádosti z podoblasti podpory A.0, A.1, A.2 nebo A.3

Pozn.: Pro památkově chráněné budovy jsou požadavky na technické parametry nastaveny odlišně. Bližší informace k památkově chráněným budovám jsou uvedeny v kapitole 2 Závazných pokynů.

Výše podpory v oblasti podpory A:

Typ konstrukce

Podoblast podpory

A.0 a A.1

(Kč/m2)

A.2(Kč/m2)

A.3

(Kč/m2)

Obvodové stěny a podlahy nad exteriérem

500

600

800

Střechy

500

600

800

Výplně otvorů

2 100

2 750

3 800

Podlahy na terénu

700

900

1 200

Stropy a ostatní konstrukce

330

400

550

B. Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností

 • dotace na výstavbu nových rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností

Podoblasti podpory a jejich základní požadavky na technické parametry:

Podoblast B.1 Dům s velmi nízkou energetickou náročností
Podoblast B.2 Dům s velmi nízkou energetickou náročností s důrazem na použití obnovitelných zdrojů energie
 • splnění hodnoty měrné roční potřeby tepla na vytápění EA nejvýše 15 kWh.m-2.rok-1 po realizaci podporovaných opatření
 • splnění hodnoty měrné neobnovitelné primární energie EpN,A nejvýše 60 kWh.m-2.rok-1 po realizaci podporovaných opatření
 • povinná instalace systému nuceného větrání se zpětným získáváním tepla
Podoblast B.3 – Podpora na zpracování odborného posudku a zajištění měření průvzdušnosti obálky budovy
 • lze žádat pouze současně s podáním žádosti z podoblasti podpory B.1 nebo B.2
Podoblast B.4 – Zvýhodnění při použití výrobků se zpracovaným environmentálním prohlášením typu III
 • o podporu lze žádat pouze současně s podáním žádosti v podoblasti podpory B.1 nebo B.2,
 • pro přiznání zvýhodnění musí být použito alespoň 5 různých výrobků nebo materiálů se zpracovaným environmentálním prohlášením, přičemž souhrnné způsobilé výdaje spojené s  pořízením těchto výrobků a materiálů musí být alespoň 150 000 Kč,
 • všechny environmentální prohlášení musí být zpracovány v souladu s ČSN EN ISO 14 025,  případně EN 15 804 a musí být ověřeny nezávislou akreditovanou osobou.
Výše podpory v oblasti podpory B:

Podoblast podpory

Popis

Výše podpory

[Kč/dům]

B.1

Dům s velmi nízkou energetickou náročností

300 000

B.2

Dům s velmi nízkou energetickou náročností s důrazem na použití obnovitelných zdrojů energie

450 000

C. Efektivní využití zdrojů energie

Podoblasti podpory a jejich základní požadavky:

Podoblasti C.1 a C.2 – Výměna zdrojů tepla
 • podporu nelze poskytnout na výměnu kotlů na tuhá paliva ve vlastnictví fyzických osob provedenou po 15. 7. 2015 (včetně), které mají možnost získat podporu v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014-2020, Prioritní osa 2, Specifický cíl 2.1 – Snížit emise z    lokálního vytápění domácností podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním  koncentracím znečišťujících látek,
 • podporu lze poskytnout na výměnu lokálních topidel na tuhá fosilní paliva (využívaná jako hlavní zdroj tepla na vytápění)
 • na opatření z podoblasti C.1 je možné žádat výhradně současně s opatřením z oblasti A,
 • na opatření z podoblasti C.2 je možné žádat pouze na rodinné domy, jejichž měrná roční    potřeba tepla na vytápění EA nepřesahuje 150 kWh.m-2.rok-1,
 • podporována výměna původních hlavních zdrojů tepla na vytápění na tuhá fosilní  paliva nedosahujících parametrů pro 3. emisní třídu za ekologicky šetrné zdroje,
 • podporováno napojení budovy na soustavu centrálního zásobování teplem
 • podporována je také výměna původního elektrického vytápění používaného jako hlavní zdroj tepla za systém s tepelným čerpadlem,

  Výše podpory v oblasti podpory C.1, C.2:            

Podoblast podpory

Typ zdroje

Výše podpory

[Kč/dům] dle podoblasti

C.1

C.2

C.1.1

Kotel na biomasu s ruční dodávkou paliva

50 000

40 000

C.2.1

C.1.2

Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva

100 000

80 000

C.2.2

C.1.3

Krbová kamna na biomasu s teplovodním výměníkem s ruční dodávkou paliva a uzavřené krbové vložky s teplovodním výměníkem

50 000

40 000

C.2.3

C.1.4

Krbová kamna nebo vložka na biomasu s teplovodním výměníkem se samočinnou dodávkou paliva

50 000

40 000

C.2.4

C.1.5

Tepelné čerpadlo  voda – voda

100 000

80 000

C.2.5

C.1.6

Tepelné čerpadlo  země – voda

100 000

80 000

C.2.6

C.1.7

Tepelné čerpadlo  vzduch – voda

75 000

60 000

C.2.7

C.1.8

Plynový kondenzační kotel

18 000

15 000

C.2.8

C.1.9

Napojení na soustavu zásobování teplem

40 000

30 000

C.2.9

 

Podoblast C.3 – Instalace solárních termických a fotovoltaických (FV) systémů

Výše podpory v oblasti podpory C.3:

Podoblast podpory

Typ systému

Výše podpory

[Kč/dům]

C.3.1

Solární termický systém na přípravu teplé vody

35 000

C.3.2

Solární termický systém na přípravu teplé vody a přitápění

50 000

C.3.3

Solární FV systém pro přípravu teplé vody s přímým ohřevem

35 000

C.3.4

Solární FV systém bez akumulace elektrické energie s tepelným využitím přebytků a celkovým využitelným ziskem > 1700kWh.rok-1

55 000

C.3.5

Solární FV systém s akumulací elektrické energie a celkovým využitelným ziskem  > 1700kWh.rok-1

70 000

C.3.6

Solární FV systém s akumulací elektrické energie a celkovým využitelným ziskem  > 3000kWh.rok-1

100 000

Podoblast C.4 – Instalace systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla
Výše podpory v oblasti podpory C.4:

Podoblast podpory

Typ systému

Výše podpory

[Kč/dům]

C.4.1

Centrální systém nuceného větrání se zpětným získáváním tepla

100 000

C.4.2

Decentrální systém nuceného větrání se zpětným získáváním tepla

75 000

Podoblast C.5 – Podpora na zpracování odborného posudku a zajištění měření průvzdušnosti obálky budovy
 • lze žádat pouze současně s podáním žádosti z podoblasti podpory C.1, C.2, C.3 nebo C.4
Podoblast C.6 – Zvýhodnění při použití výrobků se zpracovaným environmentálním prohlášením typu III
 • o podporu lze žádat pouze současně s podáním žádosti v podoblasti podpory C.1, C.2, C.3 nebo C.4,
 • environmentální prohlášení typu III musí být zpracovány v souladu s ČSN EN ISO 14 025, případně EN 15 804 a musí být ověřeny nezávislou akreditovanou osobou.

 

Kontaktujte nás na náš e-mail:  emtest@emtest.eu