Adresa
EMTEST spol. s r.o.

Hrabinská 1951/50c
737 01 Český Těšín

GPS: 49.7450N 18.6283E

E-mail:
emtest@emtest.eu

Tel . : +420 558 731 080
GSM: +420 608 368 378

Dotace “Nová Zelená Úsporám”

 

Novinky v  programu Nová zelená úsporám 2021+, platné od 12.10.2021  viz. ZDE.

Oblastí podpory programu Nová Zelená Úsporám:

Oblasti podpory

Oblast A – ZATEPLENÍ

a) Maximální celková výše podpory na opatření provedená na jednom rodinném domě v oblasti podpory A, je omezena na 650 000 Kč za dobu trvání programu.
b) Maximální výše podpory se stanoví jako součet jednotkových výší podpory na jednotlivé konstrukce obálky budovy, na kterých je prováděno opatření dle energetického hodnocení. Jednotkovou výši podpory stanovuje tabulka 2. Nárok na podporu nevzniká, pokud žadatel pro daný typ konstrukce, či její významnou část, nedoloží přímé realizační výdaje na provedení opatření.

 

Typ konstrukce Podporované opatření
Dílčí[Kč/m2] Základ [Kč/m2] Komplex[Kč/m2]

Památky

[Kč/m2]

Stěny vnější, střechy, podlahy nad venkovním prostorem, lehké obvodové pláště, konstrukce k nevytápěným prostorům a k sousední budově 600 800 1000 800
Výplně otvorů 2 200 3 000 3 800 3 800
Konstrukce k zemině 800 1 050 1 300 1 050

Oblast B – NOVOSTAVBA

Výše podpory v oblasti B:

Základ:  [200000 Kč/dům]  Dům s nízkou energetickou náročností.

Pasiv:  [350000 Kč/dům] Dům s velmi nízkou energetickou náročností.

Pasiv+: [500000 Kč/dům] Dům s velmi nízkou energetickou náročností s důrazem na použití obnovitelných zdrojů energie.

 

Oblast C – ZDROJE ENERGIE

Podoblast C.1

Označení podporovaných opatření Podporovaná opatření

– typy zdrojů

Jednotková výše podpory

[Kč]

Kotel-bio Kotel na biomasu vč. akumulační nádrže nebo kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva 80 000
Kotel-bio+ Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva a celosezónním zásobníkem pelet 100 000
Kamna-bio Lokální zdroj na biomasu se samočinnou dodávkou paliva. Předání tepla sáláním popř. teplovzdušné 30 000
Kamna-bio+ Lokální zdroj na biomasu se samočinnou dodávkou paliva a teplovodním výměníkem 45 000
TČ-vytápění Tepelné čerpadlo pro teplovodní systém vytápění 80 000
TČ-vytápění+ Tepelné čerpadlo pro teplovodní systém vytápění s přípravou teplé vody 100 000
TČ+FV Tepelné čerpadlo pro teplovodní systém vytápění s přípravou teplé vody připojené k FV systému 140 000
TČ-vzduch Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch 60 000
Kotel-plyn Plynový kondenzační kotel 35 000
CZT Napojení na soustavu zásobování teplem 40 000

Podoblast C.2

Označení podporovaných opatření Podporovaná opatření Výše podpory [Kč]
SOL Solární termický ohřev vody 45 000
SOL+ Solární termický ohřev vody s přitápěním 60 000
FV Solární fotovoltaický ohřev vody 45 000
TČ-V Využití tepelného čerpadla pro ohřev vody 45 000

Podoblast C.3

Instalované části systému FVE Výše podpory [Kč]
Minimální instalace o výkonu 2 kWp 40 000
Minimální instalace o výkonu 2 kWp s hybridním měničem (dle definice v kap. 12) 60 000
Minimální instalace o výkonu 2 kWp s efektivním využitím tepelného čerpadla 100 000
Za 1 kWp instalovaného výkonu nad 2 kWp 10 000
Za 1 kWh el. akumulačního systému s akumulátory na bázi lithia 10 000

 Podoblast C.4

Označení podporovaných opatření Podporovaná opatření Výše podpory [Kč/dům]
VZT-C Centrální systém řízeného větrání se zpětným získáváním tepla 100 000
VZT-D Decentrální systém řízeného větrání se zpětným získáváním tepla 75 000

 

Podoblast C.5

Označení podporovaných opatření Podporovaná opatření Výše podpory [Kč]
Předehřev-C Centrální systém pro využití tepla z odpadní vody 50 000
Předehřev-D Decentrální systém pro využití tepla z odpadní vody 5 000 Kč / odběrné místo (max. 15 000 Kč)

Oblast D – ADAPTAČNÍ A MITIGAČNÍ OPATŘENÍ

Podoblast D.1 - Instalace stínící techniky

Manuál: 1000Kč/m2 – systém stínící techniky s ručním ovládáním z interiéru stavby

IQ: 1500Kč/m2 -  systém stínící techniky s inteligentním motorickým řízením

Podoblast D.2 – Zelená střech

Typ zelené střechy Plochá střecha[Kč/m2] Šikmá střecha se sklonem nad 12°  [Kč/m2]
Extenzivní

700

800

Intenzivní a polointenzivní

900

1000

Podoblast D.3 – Dešťovka

Označení podporovaných opatření Podporovaná opatření Výše podpory [Kč]
Zálivka Systém pro využití akumulované dešťové vody pro zálivku zahrady. 20 000 + 3 500 * x Maximální výše dotace na jednu žádost je omezena na 55 000 Kč.
Zálivka + WC Systém pro využití akumulované dešťové vody jako vody užitkové a případně také pro zálivku. 30 000 + 3 500 * x Maximální výše dotace na jednu žádost je omezena na 65 000 Kč.
Šedá voda Systém pro využití vyčištěné odpadní vody jako vody užitkové, případně také pro zálivku zahrady. 60 000
Šedá voda+ Systém se dvěma akumulačními nádržemi pro využití vyčištěné a dočištěné odpadní vody a pro dešťové vody jako vody užitkové a případně pro zálivku. 70 000 + 3 500 * x Maximální výše dotace na jednu žádost je omezena na 105 000

Podoblast D.4 – Elektromobilita

Maximální výše podpory se stanoví jako součin jednotkové výše podpory a počtu instalovaných dobíjecích bodů.

Instalace dobíjecích stanic: 30000 Kč/dobíjecí bod

 

Oblast E – PROJEKTOVÁ PODPORA

Podpora se poskytuje na zpracování odborného posudku pro podání žádosti, na zajištění odborného technického dozoru a provedení měření průvzdušnosti obálky budovy.

A – Zateplení podpora ve výši25000,-Kč

B – Novostavba podpora ve výši 35000,-Kč

C – Zdroje energie – podoblati C.2, C.3 a C.4  podpora ve výši 5000 Kč

D – Dešťovka – pouze pro opatření Šedá voda a Šedá voda +  podpora ve výši 5000 Kč

 

BONUSY

10% pro strukturální postižené kraje (Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský)

Kombinační bonus – v jedné žádosti kombinováno více podporovaných opatření

Bonus pro příjemce kotlíkových dotací

Bonus za enviromentálně šetrné řešení projektu

Kontaktujte nás na náš e-mail:  emtest@emtest.eu